Wat doen wij

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Wat doen wij?


Wij doen zo veel mogelijk om het groepswonen bekendheid te geven, te faciliteren en verder te ontwikkelen.
Onze activiteiten rusten op drie pijlers:

Informatie

De informatiefunctie is er voor voorlichting en advisering aan belangstellenden en om bekendheid te geven aan het groepswonen in brede zin.

 • Kenniscentrum
  Centrum Groepswonen heeft de ambitie om uit te groeien tot het kenniscentrum op het gebied van groepswonen in Den Haag, dat iedereen weet te vinden.
 • Informatiebijeenkomsten
  Er worden regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden voor mensen die belangstelling hebben voor groepswonen. Zo’n bijeenkomst duurt circa twee uur. Er wordt uitgelegd wat groepswonen is en mensen kunnen een eerste indruk krijgen van het wonen in een groep.
 • Themabijeenkomsten
  De veranderingen in de maatschappij en de regelgeving op het gebied van wonen en zorg hebben ook gevolgen voor groepswonen. Dat roept vragen op over allerlei onderwerpen, die hiermee samenhangen. Het is goed om die met elkaar te delen. Daarom organiseren wij jaarlijks een aantal themabijeenkomsten.
 • Databank belangstellenden
  Wilt u op korte of lange termijn gaan groepswonen, meldt u zich dan bij ons aan. U wordt op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
 • Databank woongroepen
  De kern van Centrum Groepswonen vormen natuurlijk de woongroepen zelf. Wij streven er naar om zoveel mogelijk woongroepen in ons bestand te hebben. Wij vragen dan ook aan iedereen, die een woongroep vormt, contact met ons op te nemen.

Advies

De bestaande woongroepen kunnen om advies en ondersteuning vragen, onder meer bij het zoeken naar geschikte nieuwe bewoners.

 • Bestaande woongroepen
  Als een woongroep eenmaal gestart is, is het een hele kunst om deze ook op een prettige manier in stand te houden. Centrum Groepswonen kan daarbij helpen.
 • Nieuwe bewoners
  Wonen in een woongroep betekent een zekere mate van betrokkenheid bij elkaar. Nieuwe bewoners moeten zich hiervan bewust zijn en passen bij de bestaande groep. Wij kunnen groepen ondersteunen bij het vinden van de juiste kandidaten.
 • Trainingen en handboeken
  Alle woongroepen hebben een eigen bestuur, die de contacten onderhoudt. Wij kunnen ondersteunen bij de structuur hiervan en samen met PEP ontwikkelen wij trainingen en een handboek.
 • Contacten met de wijk
  In Den Haag is een uitgebreid netwerk van allerlei welzijns- en zorginstellingen, die van groot nut kunnen zijn voor de woongemeenschappen. Wij kunnen bemiddelen in het tot stand komen van de juiste contacten.
 • Onderlinge contacten woongroepen
  Het blijkt dat groepen behoefte hebben aan onderlinge contacten, niet alleen voor de gezelligheid maar ook om issues die leven uit te wisselen. Het centrum wil de onderlinge contacten stimuleren, onder meer door het organiseren van kennissessies en andere bijeenkomsten.

Ontwikkeling

Er blijkt een toenemende vraag te zijn naar diverse vormen van Groepswonen in Den Haag. Een belangrijke taak van Centrum Groepswonen is zorgen dat er nieuwe locaties voor groepswonen komen. Wij zien de vraag om deze nieuwe vorm van wonen ontstaan in alle lagen van de bevolking. Er wordt dan ook huisvesting gezocht, zowel in de sociale als in de vrije sector.

 • Nieuwe locaties
  Centrum Groepswonen heeft op dit moment een aantal nieuwe locaties in ontwikkeling. Lees hierover meer
 • Nieuwe groepen
  In nieuwe locaties worden ook nieuwe woongroepen gevormd. Centrum Groepswonen initieert, faciliteert en ondersteunt deze nieuwe groepen.
 • Samenbrengen vraag en aanbod
  Wij willen een plek zijn waar vraag en aanbod elkaar weten te vinden. Dus wil je groepswonen en zoek je een plek, of heb je juist een locatie aan te bieden? Laat het ons weten en neem contact met ons op.
 • Transdisciplinaire samenwerking
  Wij hebben regelmatig overleg met onze samenwerkingspartners om samen nieuwe locaties te zoeken, te vinden en te ontwikkelen.
  In diverse stadsdelen gaan we bijeenkomsten houden om alle partijen direct en met elkaar aan tafel te krijgen.
 • Inspiratiebijeenkomsten
  Wat voor gedachten over nieuwe woonvormen leven er in de stad en hoe zijn deze te realiseren? Binnenkort starten we met een serie bijeenkomsten, waardoor we hopen dat ideeën elkaar gaan versterken en partijen elkaar gaan vinden.