sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Relevante websites

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Naast de website van Centrum Groepswonen zijn er nog een heel aantal websites over groepswonen of gemeenschappelijkwonen en andere alternatieven voor wonen in een sociaal verband.


Organisaties met betrekking tot woongroepen voor ouderen

www.activage.nl Deze organisatie biedt hulp aan organisaties die werken aan een leeftijdsvriendelijke samenleving waarin ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunnen blijven

www.beteroud.nl Binnen dit consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen zo zelfstandig en waardevol hun leven te leiden ook als zij meer afhankelijk worden van zorg.

www.erfdelen.nl Over woongroepen op voormalige boerenerven. Inclusief stappenplan.

www.knarrenhof.nl Combinatie van hofjes van vroeger met het gemak van het heden. Meergeneratiehofjes waar samen gewoond wordt in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent en met elkaar deelt.

www.lvgo.nl De LVGO stimuleert gemeenschappelijk wonen voor 50plussers door belangenbehartiging van onze leden en het delen van kennis via haar website, themabijeenkomsten en ledenblad.

www.stijlvolouder.nl Platform voor senioren en professionals met een kennisbank, doorlopend onderzoek, communicatie en events.

www.thuishuis.nl Aanbieden van een leef- en woonklimaat voor alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen en/of die (dreigen te) vereenzamen, in de vorm van een Thuishuis, dat de eigen huiselijke situatie voor de ouderen zo dicht mogelijk benadert.

wonen voor senioren De gemeente Den Haag wil senioren graag bijstaan om prettig te kunnen wonen ook als men ouder wordt. Op deze website vindt u informatie over uw mogelijkheden.

www.woonz.nl Landelijk overzicht van huurwoningen, zorgtaken en andere ondersteuning voor senioren


Organisaties met betrekking tot meergeneratie woongroepen

www.gemeenschappelijkwonen.nl Overzicht woongroepen in Nederland met veel informatie

www.gemeenschappelijkwonen.nl/ondersteuning Alfabetisch overzicht van landelijke organisaties en bedrijven op het gebied van gemeenschappelijk wonen

www.kilimanjarowonen.nl Helpt bij het tot stand brengen van alternatieve kleinschalige woonprojecten

www.omslag.nl/wonen Anders wonen, anders leven. Zeer informartieve site met informatie voor mensen die willen wonen in een sociale en ecologische woonomgeving

www.woongroep.net Overzicht van woongroepen op zoek naar nieuwe bewoners of bewoners op zoek naar woongroepen

www.woongroepen.nl Site met informatie en advertenties (incl. vraag en aanbod) over woongroepen


Organisaties met betrekking tot woongroepen voor mensen met een migratie achtergrond

www.woonsaem.nl Kenniscentrum gemeenschappelijk wonen oudere migranten

www.netwerknoom.nl Netwerk van organisaties van oudere migranten


Organisaties met betrekking tot woongroepen voor mensen met een beperking

www.artemiswonen.nl Een nieuw te ontwikkelen vorm van wonen en (24 uur afroepbare) zorg in Den Haag voor (jonge) mensen met een lichamelijke beperking waarbij eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid centraal staan.

www.pgb.nl Landelijke vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)


Kennisorganisatie

www.cooplink.nl Van, voor en alles over wooncorporaties (ook in oprichting) waar ervaringen/kennis en tips worden gedeeld

www.platform31.nl Groot kennis- en netwerkorganisatie over actuele vraagstukken in stad en regio waar beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken samenkomen.

www.zorgsaamwonen.nl Zeer informatief landelijk platform op het gebied van wonen, zorg en welzijn


Diverse gemeenschappelijk wonen initiatieven in Nederland

www.akropolistoren.nl De Akropolistoren ligt in Amsterdam en is ontstaan door een burger initiatief en in 2017 opgeleverd. De toren biedt onderdak aan een humanistische woongemeenschap voor 55-plussers met 86 woningen.

www.bondgenoot.nl De Bondgenoot is een Zorg-Leefgemeenschap in Barneveld, waar mensen die vastlopen een nieuwe manier van leven vinden door naar elkaar om te zien.

www.iewan.nl Strowijk in Nijmegen, duurzaam en sociaal bouwen en wonen.

www.kleiklooster.nl Een kleine leefgemeenschap in Kleiburg, een flat in de Bijlmer, Amsterdam.

www.woongemeenschapeikpunt.nl Duurzame meergeneratiewoongemeenschap in Lent.

www.stichtingstatiegeldopjeugd.nl Mooi initiatief in Brabrant: door bestaande woningen en/of gebouwen een herbestemming te geven, ontstaan er woningen en woonunits waar jong en oud samenleven. Door er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen ontstaat er een sociale en duurzame leefomgeving met een win-win-win voor iedereen!

www.arneco.org Woongemeenschap Arneco, een project vlak bij Arnhem met een mooie website. Erg inspirerend

https://dewarren.co Zelfbouw-wooncoöperatie De Warren, in 2023 opgeleverd, klimaat adaptief, circulair, energie-positief en zeer sociaal.